Paulus Borház Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

  1. A szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: játék) szervezője a Paulus Molnár Borház Kft.  (székhelye: 8060 Mór, Csókakői út 10.; adószáma: 24197016-2-07; e-mail elérhetősége: [email protected] ; telefonszáma: +36 70 340 1143)

  1. A játékos

2.1. A szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal és magyarországi lakhellyel rendelkező 18 év feletti személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 

  1. A játék leírása

3.1. A szervező a játékot hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/paulusmolnarborhaz) illetve Instagram oldalán                                     ( https://www.instagram.com/paulusmolnarborhaz/) párhuzamosan egy poszton keresztül hirdeti meg 2022. augusztus 3-án, 19:00-kor.

 

3.2. A nyereményjáték 2022. augusztus 3. 19:00-tól 2022. augusztus 8. 09:00-ig tart.

 

3.3. A játékban azok vesznek részt, akik a Paulus Borház Facebook vagy Instagram oldalán a játék lebonyolítására létrehozott posztot megosztják illetve alatta kommentelnek. A kommentben a játékosnak meg kell jelölnie, hogy a Paulus Borház kínálatából melyik borral és személlyel koccintana szívesen a Sziget Fesztiválon.

 

3.4. A nyeremények sorsolására 2022. augusztus 8. 11:00-kor kerül sor. Szervező 1 nyertest sorsol.

 

3.5. A nyerteseket szervező a https://commentpicker.com/  weboldal segítségével sorsolja ki.

 

3.6. A sorsolás nyerteseit a szervező a Paulus Borház a Facebook illetve Instagram oldalán teszi közzé 2022. augusztus 8-án és veszi fel velük a kapcsolatot Facebook vagy Instagram üzenet formájában. Amennyiben a nyertes értesítése a szervező részéről a sorsolástól számított 1 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremények átadását a szervező a pótnyertes(ek) részére bonyolítja le egyező módon.

 

3.7. A nyertes a nyereményt a szervezővel való egyeztetést követően megegyezés szerint veheti át.

 

 

  1. A nyeremény

4.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki:

1 db Sziget Fesztivál Napijegy 2022.08.10-re, szerdára

 

4.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

 

 

  1. Egyéb rendelkezések

5.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Paulus Borház hivatalos Facebook illetve Instagram oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

5.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

 

5.3. A játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.

 

5.4. A játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli. A játék nem kapcsolódik a Facebookhoz és nem hozható kapcsolatba vele. A játékos az adatait a játék szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Facebook nem vesz részt a játék szervezésében, ezért a játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a játékból eredő kötelezettségek alól.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HONLAPON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ESETÉRE
1. Bevezetés
Az alább részletezett Általános Szerződéses Feltételek mint Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban
ÁSZF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: a Felek) vonatkozik, amennyiben
a vevő a megrendelését a jelen ÁSZF-ben megjelölt honlapokon keresztül bonyolítja.
A fentiek szerint jelen ÁSZF egyrészről a Paulus Molnár Borház Kft., mint eladóra (továbbiakban: az Eladó),
másrészről a Paulus Molnár Borház Kft.-től árut vagy szolgáltatást vásárlóra, illetve a
http://www.paulusborhaz.hu (továbbiakban: a Honlap)
használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv,
továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3) pontja alapján fogyasztónak minősül.
Eladó adatai:
Paulus Molnár Borház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 8060 Mór, Csókakői út 10.
adószáma: 24197016207
cégjegyzékszáma: 07 09 023225
A Felek közötti szerződés és kommunikáció és az ÁSZF nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF 2020. június 01. napjától érvényes Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat
tekintetében (a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), de azok nem alkalmazhatóak a korábban
megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös
akaratával írásban lehet kikötni.
Vevő a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja.
Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre
közötte és az Eladó között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés
Eladó általi visszaigazolásával jön létre, és az Eladó általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.
Vonatkozó jogszabályok:
 a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus
kereskedelmi törvény),
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.
törvény,
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény),
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet,
 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet,
 a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és
jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.
2. A Honlap használata, rendelés
A Honlapon történő megrendelés feltétele a Vevő érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált e-mail
címmel és jelszóval történő bejelentkezés.
A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem
egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben
szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az
esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. A katalógusban
megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva
pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap), annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori
vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett
van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adót és az árut terhelő más adókat, de nem
tartalmazza a szállítási költséget.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak
pontos időtartamáról.
Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától
jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Eladó nem
köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek
ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit
egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek
akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a
hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
Vevő a megrendelni kívánt termékeket a "Beteszem a kosárba" ikonra kattintással helyezi a virutális
bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár). A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenőrizhető, tartalma
módosítható. Megrendelés esetén Vevő megadja szállítási, számlázási címet és a fizetési módot, itt jelzi
ki a honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is. A "Megrendelés" ikonra kattintva Vevő
megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy azonnali visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelésről. Eladó
48 órán belül a rendelést e-mailben jelenti készre Vevőnek - ekkor jön létre a szerződés.
Amennyiben a visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől
függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor
tekintendő az Eladóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő
rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem
hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben
haladéktalanul értesíti Vevőt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul
visszatéríti Vevőnek. Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem
minden termék áll rendelkezésre, Vevő kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre. Eladó
jogosult előleget kérni Vevőtől azon termékekre, amelyeket kifejezetten Vevő rendelésére szerez be,
egyébként raktáron nem tart.
A megrendelést követő 1 napon belül lehetősége van a megrendelés módosítására, illetve törlésére, az
[email protected] e-mail címre küldött üzenetben, melyben a módosítandó/törlendő rendelés adatainak
(eredeti rendelés visszaigazolásának időpontja, megrendelő adatai) megadása is szükséges.
3. Fizetés, Szállítás
Fizetési módok
- Fizetés készpénzben utánvéttel
Megrendelésed az áru átvételekor készpénzzel egyenlítheted ki.
- Fizetés banki átutalással
Banki átutalás esetén a fizetést a megadott bankszámlaszámra kérjük teljesíteni. A megrendelt
termékeket a fizetés megtörténte után szállítja ki a futárszolgálat. A vételár teljes kiegyenlítéséig
az áru Eladó tulajdonában marad, Eladó az áru tekintetében a tulajdonjogát a teljes vételár
kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. A fizetési határidő utánvét esetén a kiszállítás időpontja,
kártyás fizetés esetén a megrendelés időpontja. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem
egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől.
- Fizetés bankkártyával
Paypall rendszeren keresztül
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a
lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion
elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de
a biztonságodat is növeli!
A kiszállítást a Sprinter Futárszolgálat (Zova01 Kft.) végzi.
A szállítás a megrendelés napjától számított 8 munkanapon belül történik. Vevőnek kell gondoskodnia
arról, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon
8-18 óra között) történő átvétele. Az átvételre Vevő, illetve a Vevő által megadott szállítási címen
tartózkodó egyéb személy jogosult. A kiszállítás várható napjáról és időpontjáról Vevő a futárszolgálat
futárának telefonszámán (06-80 31 31 31) H-P 7:30-15:00 óra között) tud egyeztetni. Amennyiben a futár
nem talál a szállítási címen senkit, megpróbál értesítést hagyni. Az értesítésen szerepel a futárszolgálat
központi telefonszáma, ezen az átadás-átvétel időpontját egyeztetni tudja a Megrendelő. Vevő köteles
Eladónak megtéríteni a sikertelen kiszállítás miatti költséget. A küldemény sértetlenségéért a felelősség a
küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll Vevőre, ezért Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt
megvizsgálni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint a) megtagadni az átvételt,
b) jegyzőkönyvet felvetetni a sérülésről a kézbesítő futárral, annak egy példányát megtartani. Vevő
bármilyen sérülést köteles Eladónak haladéktalanul írásban jelenteni.
Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. § (1) bekezdése értelmében
tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve
kiszolgálni. Fentieknek megfelelően csak tizennyolc éven felüli személy jogosult a termék(ek)et
megrendelni és az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a megrendelést
átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a
személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, vagy a személyazonosságot igazoló
okmány szerint az adott személy még nem múlt el tizennyolc éves a futár a termék(ek) átadását
megtagadja.
Termékeinket megfelelő méretű papírkartonba csomagoljuk, a csomagolás költségét magunkra vállaljuk.
4. Elállás joga
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet szerinti fogyasztó részére történő értékesítésre Vevőt indokolás nélkül elállási jog illeti meg az
alábbiak szerint:
A Vevő az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az
utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak,
a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától (azzal,
hogy fentiek nem érintik a Vevő azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és
a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja);
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
Fentiek alapján a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés tekintetében Ön 14 napon belül jogosult indokolás
nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a
szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön
által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, illetve több termék rendelése
esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az eladó jelen ÁSZF-ben
megjelölt [email protected] e-mail címére. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú
mellékletében mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Az elállási/felmondási nyilatkozat
megérkezését haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,
ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy
Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A
visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk,
kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta,
hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a
terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14
napon belül visszaküldeni vagy székhelyünkön átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos
határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a
termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
Vevő nem gyakorolhatja a fenti elállás/felmondás jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a vállalkozás a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, a felmondásra/elállásra meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától
függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés
megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Vevő kifejezett kérésére keresi fel a
Vevőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek
ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Vevő
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti
a fenti felmondási/elállási jogát.
5. Jótállás és Szavatosság
5.1. Kellékszavatosság
Ön hibás teljesítése esetén az eladó vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve
mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt
dolog esetén ez a határidő egy év.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén
túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó vállalkozás
nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
5.2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
5.3. Jótállás
Tekintettel arra, hogy a kötelező jótállás csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megjelölt termékekre, és azok
esetében is csak 10.000,-Ft felett áll fenn, és így jótállást nem vállal a fent megjelölt honlapokon oldalon
rendelhető termékek tekintetében, így a Vevőt jótállás nem illeti meg.
6. Visszaküldés
Amennyiben Vevő a terméket Eladónak visszaküldi, az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk
szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő,
a szállítás során bekövetkező károkért Eladó felelősséget nem vállal. Minden esetben mellékelni kell az 
eredeti számlát. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal
küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át.
7. Tulajdonjog fenntartása
A termék Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vevő az összes (fő és mellékes) fizetési
kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Vevő nem engedheti át a terméket
harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.
8. Személyes adatok védelme
Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a
számlakiállításhoz, a garanciához. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A
honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a
valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási
joga van, az aktuális európai és nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél
részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses közreműködője,
(pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá
amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.
9. Panaszkezelés
Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye Ügyfeleink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák
orvoslása. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett
a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk
szolgáltatásaink és ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez.
Eladó a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás
keretében és szabályok szerint kezeli. A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell
lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni
szükséges. A panaszkezelés során az Eladó az ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható
figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és
várja el Ügyfeleitől. Eladó a beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész
válaszadásra törekszik, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.
10. Fogalmi meghatározások
Panasz: Eladó tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi
kérelem vagy bejelentés, amelyben a Panaszos az Eladó eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban
konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél az Eladótól általános
tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.
Panaszos: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
táraság vagy más szervezet, aki/amely az Eladó szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással
kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője. A panaszos
általában az Eladó ügyfele, de panaszosnak tekintendő az a személy is, aki az Eladó eljárását nem
valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (például
hirdetés) kapcsolatban kifogásolja.
Fogyasztó: a Panaszosok közül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célok
érdekében eljáró természetes személy, illetve békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában
az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény
szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Ügyfél: Panaszos és Fogyasztó együttvéve.
Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a
pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő.
Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan –
ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének
kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását
foglalja magában.
Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
Eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár.
Egységár: a terméknek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár.
Kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek
az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen
kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb
kereskedelmi kommunikációja.
Kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével
közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától,
eszközétől.
Vásárlásra felhívás: kereskedelmi kommunikációban az áru jellemzőinek és árának, illetve díjának
feltüntetése az alkalmazott kommunikációs eszköznek megfelelően olyan módon, hogy ezáltal lehetővé
válik a fogyasztó számára az áru megvétele, illetve igénybevétele.
Ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek
mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban.
Forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték
fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő
felkínálást is.
Meghatalmazott: a felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Nem lehet meghatalmazott: aki
tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott, vagy akit a
bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett.
Meghatalmazás: A meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. §-ában
foglalt követelményeknek kell eleget tenni.
9.1.Panaszkezelés menete
Panasz bejelentése, rögzítése
Az Ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:
a) Szóbeli panasz: személyesen vagy telefonon (de személyesen)
b) Írásbeli panasz: személyesen vagy más által átadott irat útján
 postai úton
 elektronikus levélben
 telefaxon
Bejelentés szóbeli (személyes és telefonos) panasz esetén
Amennyiben az Ügyfél megítélése szerint a kifogásolt eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen
orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, az Ügyfél: nyitvatartási időben az Eladó
üzletében Eladó munkatársaihoz vagy hétköznap 9- 16-ig.
Bejelentés írásbeli panasz esetén
A hatékonyabb ügyintézés érdekében Eladó kéri Ügyfeleit, hogy lehetőség szerint írásban nyújtsák be
panaszaikat. A panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok,
illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat
alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak
előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat (pl.: rendelésszám, terméknév) is kéri az Eladó
megadni.
Az írásbeli panasz érvényességi kelléke az Ügyfél aláírása. Az írásbeli panasz képviselő vagy
meghatalmazott útján való benyújtása esetén az Eladó vizsgálja a képviseleti jogosultságot, ezért ha a
felek meghatalmazott útján járnak el, a panasz kérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes
személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott aláírásával ellátott
- legalább két tanú által aláírt, illetve saját kezűleg írt és aláírt - eredeti meghatalmazást.
Ügyfél írásbeli panaszát megküldheti: eladó jelen ÁSZF-ben megjelölt székhely-címére és email-címére
9.2.Panasz kivizsgálása és megválaszolása
Szóbeli panasz
A szóbeli panaszt az Eladó haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint azonnal orvosolja.
Telefonon közölt panasz esetén az Eladó biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli (5 percen belüli
élőhangos bejelentkezés) hívásfogadást és ügyintézést. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet
vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát - személyesen közölt szóbeli
panasz esetén - az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek megküldi.
Egyebekben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas:
a) az ügyfél neve;
b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő
rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen
kivizsgálásra kerüljön;
e) a panasszal érintett megrendelés/szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám;
f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
g) az Eladó nyilatkozata az ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali
kivizsgálása lehetséges;
h) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az ügyfél aláírása;
i) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
j) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén az Eladó a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos
álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követő 30
napon belül írásban megküldi az Ügyfél részére. Igény esetén az Eladó a kivizsgálás eredményéről 
telefonon vagy e-mailben is értesítést küld. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során az Eladónak
kiegészítő információkra lesz szüksége az Ügyfél részéről. Ebben az esetben Ügyfél érdeke az ilyen
irányú megkeresés mielőbbi megválaszolása, mert az Eladó az eljárást a hiányok pótlásáig nem tudja
folytatni.
Az Eladó a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidők betartásával eljárni és biztosítja, hogy
döntése során a hatályos jogszabályok szerint vizsgálja ki, orvosolja, vagy utasítja el a panaszt.
Panaszügyben hozott döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára
reagálva küldi meg Ügyfelei részére.
Az Eladó a panasz kivizsgálásáért a Fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.
Az Eladó a panaszkezelés során különösen az alábbi adatokat kérheti az ügyféltől:
 neve;
 szerződésszám, ügyfélszám;
 lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 telefonszáma;
 értesítés módja;
 panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;
 panasz leírása, oka;
 panaszos igénye;
 a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata,
amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
 meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
 a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.
9.3.Panaszkezelés folyamatának bemutatása
A panasz benyújtását követően az Eladó elsődleges feladata annak eldöntése, hogy a jelen szabályzatban
meghatározott fogalom szerint a bejelentés panasznak minősül-e vagy sem. Amennyiben igen, sor kerül
a panasz regisztrációjára.
A panasz regisztrációja után megkezdődik a panaszügy kivizsgálása. A vizsgálati szakaszban kerülhet
sor a hiányzó információk, illetve szükség esetén szakvélemény beszerzésére.
Amennyiben valamennyi, a panaszbejelentés szempontjából fontos információ rendelkezésre áll, a
vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.
A panaszról történő döntésnek három fajtája van:
1. Panasz elfogadása
2. Panasz részbeni elfogadása
3. Panasz elutasítása
A döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként az ügyfélválasz elkészítése és megküldése követi a
jogszabály által meghatározott, illetve az Ügyfél által igényelt közlési formában (írásban, faxon, e-mailben,
stb.).
Az Eladó kiemelt figyelmet fordít a minőségi panaszkezelés biztosítására, ezért az egyes panaszügyek
lezárását követően a panaszkezelési folyamat teljes egészének tekintetében monitoring (elemző)
tevékenységet folytat, amelynek során többek között vizsgálja:
 a panaszok átfutási idejét különféle szempontok szerinti bontásban;
 a panaszok számát;
 az egyes termékekhez/szolgáltatásokhoz/tranzakciókhoz kapcsolódó reklamációkat;
 az Ügyfelek panaszkezeléssel kapcsolatos általános elégedettségét;
 illetve egyes konkrét panaszügy vonatkozásában az ügyfél-elégedettséget.
9.4.Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről
9.4.1. A panasz elutasítása esetén az Eladó írásban tájékoztatja jogorvoslati álláspontjáról az ügyfelet,
hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az
Ügyfelet ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására nyitva álló 30 napos
válaszadási határidő eredménytelenül telt el.
9.4.2. A panasz Eladón kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy
Fogyasztónak minősülő, vagy Fogyasztónak nem minősülő Panaszos kíván-e további panaszt tenni.
9.4.3. Amennyiben az Eladói panaszkezelés nem jár a Fogyasztó számára kielégítő eredménnyel vagy
nem kap 30 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:
a) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) mellett működő
független békéltető testülethez (az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes
testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás (Eladó) közötti, a termék
minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás
minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a
továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának
megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület
a fogyasztó vagy a vállalkozás (Eladó) kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a
fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
9.4.4. Amennyiben az Eladói panaszkezelés a fogyasztónak nem minősülő Panaszos számára nem jár
kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésére: bármely, így különösen a
szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel
és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz
fordulhat a polgári perrendtartásrólszóló 1952. évi III. törvény szabályai szerint.
9.5. Panasznyilvántartás és adatvédelem
Az Eladó az Ügyfelek panaszairól és azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet,
amely a következő főbb adatokat tartalmazza:
 a Panaszos adatait
 a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését
 a panasz benyújtásának időpontját és módját
 a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokolását
 a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését,
valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét
 a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt
 a panaszban megjelölt igényről való döntést
 a panasz megválaszolásának időpontját és módját
 a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl.: panasz oka,
gyakorisága)
Az Eladó az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült
jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiválja és köteles azokat az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatni. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) selejtezni
kell.
A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és
a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.
Az Eladó ezen felül jogosult jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez a panaszokkal
kapcsolatban papír alapú formában vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a panasz
vonatkozásában előírt bizonylat megőrzési szabályoknak megfelelően, de legalább a polgári jog elévülési
szabályai szerinti elévülési idő leteltéig megőrizni.
10. Magatartási kódex
Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy
szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában
követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet
magukra nézve kötelezőnek ismerik el (a továbbiakban: magatartási kódexnek való alávetés).
Eladó tájékoztatja Ügyfeleit, hogy magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is 
küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor 
kérheti az elérhetőségeinken.
2 Paulusborhaz.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2020.

Bevezetés
A Paulus Molnár Borház Kft.8060 Mór, Csókakői út 10.Cégjegyzékszám: 07 09 023225
Cég állapota: Működik, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100973/2016.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a 
továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 
adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 
személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy 
személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő 
jog korlátozásával arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna 
(mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi 
információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 
ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az 
adatkezelés nyilvántartási száma.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: 
http://www.paulusborhaz.hu és a fenti tartalmi előíráson 
alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.paulusborhaz.hu/adatvedelem

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Értelmező fogalmak (3.§)
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított 
vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése 
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 
íriszkép) rögzítése;
5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 
adatokon végzik;
6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése 
alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is -
adatok feldolgozását végzi;
7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés.

Webáruház működtetéshez kapcsolódó
adatkezelés
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop 
üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos 
belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a 
szabályszerű számla kiállításához 
szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a 
szállítással kapcsolatos kérdések 
hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a 
szerződés létrehozása, tartalmának 
meghatározása, módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az abból származó 
díjak számlázása, valamint az azzal 
kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím
A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével 
azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi 
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a 
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 
adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok 
törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
Paulus Molnár Borház Kft. 8060 Mór, Csókakői út 10.
7. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai
8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban...
9. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás 
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy 
kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha 
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, 
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Szobafoglalás
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a szobafoglalás 
biztosítása, mint adatkezelés körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
6 paulusborhaz.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, azonosításhoz 
szükséges.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Lakcím Azonosítás.
A foglalás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A foglalás IP cím Technikai művelet végrehajtása.
3. Az érintettek köre: A weboldalon foglaló valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési 
kéréséig kezeli adatkezelő a személyes adatokat. 
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 
adatokat az adatkezelő vendéglátós és Vinoteles munkatársai kezelhetik, a fenti 
alapelvek tiszteletben tartásával.
7. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató és a foglalást 
biztosító informatikai szolgáltató) adatai
8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás 
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy 
kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha 
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, 
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a 
2. weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
3. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez 
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, 
melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, 
időpontok
5. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” 
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés 
időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg 
más esetben 1 hétig tart.
8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k 
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek 
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében 
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
10. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a 
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által 
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához 
a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés 
használata
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá 
annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A 
Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a 
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes 
adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem 
járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre 
kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords 
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a 
célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára 
konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre 
kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók 
számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik 
felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, 
hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog 
szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon 
érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) 
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, 
szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik 
Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott 
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. 
Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az 
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének 
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy 
kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal 
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, 
hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat 
teljesítsen. 
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet 
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a 
böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk 
figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden 
funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google 
gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal 
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken 
elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a 
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat 
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait 
kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és 
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben 
Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát 
törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. 
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés
adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett 
részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új 
funkciókról stb. 
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 
tartásával.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, 
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a 
náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a 
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak 
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes 
hozzájárulásával adható át.
Közösségi oldalak
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak 
adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon 
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a 
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, 
és „lájkolta” a weboldalt.
4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, 
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve 
„lájkolása”, népszerűsítése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok 
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek 
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok 
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon 
tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az 
adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási 
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai 
kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Adattovábbítás
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal 
adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. 
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási 
név, szállítási cím, telefonszám.
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: 
Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás 
lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében 
végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A 
házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Futárszolgálat
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a 
házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes 
adatainak mielőbbi törlését.
8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
Ügyfélkapcsolatok és egyéb 
adatkezelések
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, 
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. 
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként 
megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év 
elteltével törli.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 
szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok 
közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és 
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Adatbiztonság (7.§)
1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy 
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való 
védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen 
• a jogosulatlan hozzáférés, 
• a megváltoztatás, 
• a továbbítás, 
• a nyilvánosságra hozatal, 
• a törlés vagy megsemmisítés, 
• a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
• az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen.
4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a 
nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 
érintetthez rendelhetők.
5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és 
jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása 
érdekében az adatkezelő gondoskodik:
• a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, 
• a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, 
felügyeletéről, 
• a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek 
kiadásáról.
6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
• a jogosult számára rendelkezésre álljon,
• hitelessége és hitelesítése biztosított,
• változatlansága igazolható,
legyen.
7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek 
között
• a számítástechnikai csalás, 
• a kémkedés, 
• a számítógépvírusok,
• a spam-ek, 
• a hack-ek
• és egyéb támadások ellen.
Az érintettek jogai 
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását 
személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével -
törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, 
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által 
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi 
felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, 
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 
az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és 
számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az 
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az 
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az 
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének 
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott 
egyéb adatokat.
5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 
16 paulusborhaz.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016.
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető 
formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a 
valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes 
adatot helyesbíti.
7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, 
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 
sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig 
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 
kizárta.
8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a 
kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az 
adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja 
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége 
vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá 
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről.
Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést 
hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett 
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az 
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság 
soron kívül jár el.
4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]
Bírósági jogérvényesítés
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő 
köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles 
bizonyítani.
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása 
szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható.
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a 
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az 
adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással 
hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának 
figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett 
személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő 
köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn 
belül nem fordul bírósághoz.
6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak 
közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és 
nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
Kártérítés és sérelemdíj 
1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett 
az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az 
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott 
személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az 
okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés 
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben 
a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az 
érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 
13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára 
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes 
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről