JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A „KIVEL KOCCINTANÁL? ” JÁTÉK

KÉRJÜK OLVASD EL FIGYELMESEN A SZABÁLYZATOT ÉS AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT ÉS CSAK ABBAN AZ ESTEBEN VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES MÉRTÉKBEN EGYETÉRTESZ!

A játék időtartama: 2020. 05. 14. – 05. 26.

Eredményhirdetés 2020. 05. 27.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Paulus Molnár Borház Kft. (továbbiakban: Szervező) „Kivel koccintanál?” elnevezésű nyereményjátékot hirdet (továbbiakban: Játék) a https://www.facebook.com/paulusmolnarborhaz/oldalon.

 A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele

A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok alapján automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az Adatkezelési rendelkezéseket is, továbbá beleegyezik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

Bármely Játékost, aki nem a fenti feltételeknek megfelelően vesz részt a Játékban, a Szervező azonnali hatállyal kizárhatja a teljes további Játékból.

Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A módosított szabályzat a paulusborhaz.hu/jatekszabalyzat oldalon történő közzétételével lép hatályba.

A játék Szervezője a nyelvi értelmezésből származó esetleges félreértésekért felelősséget nem vállal.

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció/adatközlés/e-mail során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Molnár Paulus Borház hivatalos magyarországi oldalát, amelyet a www.paulusborhaz.hu alatt található.

A Nyereményjáték menete:

A játékon az a Játékos vehet részt, aki 2020. 05. 14-2020. 05. 26. között teggeli ismerősét a játék kiírás alatti komment mezőben.

Egy  játékos csak egyszer teggelhet.

Amennyiben a játékost már valaki beteggelte, még nem játékosként tartjuk számon. Ezért még lehetősége van saját teggelésre.

A Játék keretében kizárólag jogtiszta tartalom felhasználásával készült, illetve más szerzői jogát nem sértő képek küldhetők be.

A Játékkal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak.

A Játékos a komment beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályázata a promóció időtartama alatt és annak lezárultát követően időkorlát nélkül megjelenhessen a Szervező Facebook oldalán.

A Játék időtartama és a nyeremények:

Az időtartama: 2020. 05. 14-26.

Eredményhirdetés 2020. 05. 27.

Nyeremények: A pályázatot beküldő Játékosok közül véletlenszám generátorral sorsulunk, melyet a postban közzé teszünk.

 Nyeremény: a felhívás képén szereplő 2 Paulus tétel.

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható. A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékos semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt nem tud fogadni.

Nyertesek kiválasztása és értesítése:

3 nyertest sorsolunk ki. Mindhárom nyertes azonos csomagot kap.

A nyertes kiértesítését és a nyeremény átvételének részleteit Szervező Nyertessel e-mail formájában egyezteti, Nyertes (FB) e-mail címén, melyről a pályázat beérkezett. A nyertes, nevének közzétételét/kiértesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles visszajelezni a nyeremény személyes átvételét illetően e-mail formájában. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti.

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát minden további értesítés nélkül elveszti.

Nyertes nem jogosult továbbá Nyeremény átvételére, ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; ha a Nyertes nem a saját fotójával vett részt a Játékban; ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti; továbbá ha a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik.

A nyeremény átvétele kiszállítással történik.

Értesítés, nyeremények átvétele

A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE:

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és feldolgozó az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje, feldolgozza:

Kezelt adat típusa:

név,

pályázat,

e-mail cím,

nyertes pályázat (forrás: e-mail)

Adatkezelés célja:

Játékos azonosítása

Játékban való részvétel

Nyeremény átvétele

Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Nyertesek közzététele

Adatkezelés időtartama: A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a pályázatokat.

A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát a Szervező a nyeremény átadását megelőzően – személyazonosító igazolvány alapján- leellenőrizze.

A Játékban résztvevők a Játékban történő részvételi feltételek teljesítésével kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – a Játék működtetése során, valamint a Játékkal összefüggésben felhasználhassa.

A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a kiértesítő üzenetben történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyerteseit megállapítsa és értesítse.

Nyertesség esetén a nyertes nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a fb.hu/molnarpaulusborhaz hozza nyilvánosságra.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az [email protected] e-mail címen. Ezenkívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

A Játékos tudomásul veszi, hogy az adott Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átvétele előtt kérelmezi.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem Szervező részére történik.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és oldal technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.