JÁTÉKJÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A „nyári PAULUS pillanatod ” FOTÓPÁLYÁZATHOZ

KÉRJÜK OLVASD EL FIGYELMESEN A SZABÁLYZATOT ÉS AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT ÉS CSAK ABBAN AZ ESTEBEN VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES MÉRTÉKBEN EGYETÉRTESZ!

 

A fotópályázat időtartama: 2020. 06. 17. – 2020. 07. 31.

Képek beküldési határideje: 2020. 07. 29.

Szavazás: 2012.08.01 – 2020. 08.20

Eredményhirdetés 2020.08.21.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Paulus Molnár Borház Kft.(székhely: 8060 Mór, Csókakői út 10. (továbbiakban: Szervező) „Nyári PAULUS Pillanatod” elnevezésű nyereményjátékot hirdet (továbbiakban: Játék) a https://www.facebook.com/paulusmolnarborhaz/ oldalon zajlik.

 A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a [email protected]

 e-mail címre a Játék leírásában részletezett kritériumoknak megfelelő fényképet küldjön be 2020. 06. 18. – 2020. 07. 31. között, illetve ugyanebben az e-mailben jelezze.

A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok alapján készített fénykép beküldésével automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az Adatkezelési rendelkezéseket is, továbbá beleegyezik, hogy az általa beküldött fényképet Szervező feltöltse https://www.facebook.com/paulusmolnarborhaz/  oldalra.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a fénykép beküldése (továbbiakban: pályázat benyújtása) előtt saját kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

Bármely Játékost, aki nem a fenti feltételeknek megfelelően vesz részt a Játékban, a Szervező azonnali hatállyal kizárhatja a teljes további Játékból.

Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A módosított szabályzat a www.paulusborhaz.hu/nyaripillanat oldalon történő közzétételével lép hatályba.

A játék Szervezője a nyelvi értelmezésből származó esetleges félreértésekért felelősséget nem vállal.

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció/adatközlés/e-mail során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Paulus Borház hivatalos magyarországi oldalát, amelyet a https://www.facebook.com/paulusmolnarborhaz/ alatt található. 

A Nyereményjáték menete:

A szavazáson az a Játékos vehet részt, aki 2020. 06. 17 – 2020. 07.31 között az általa készített saját fényképet – mely megfelel a játék témájának: „Nyári PAULUS Pillanatod” és a Játékszabályzatban foglalt összes kritériumnak – elküldi a

[email protected]e-mail címre. 

Játékos által beküldött fénykép csak akkor elfogadható Szervező részéről, ha a fényképen valamilyen formában szerepel a PAULUS napszemüveg és a kép nyáron, nyári közegben készült. Amennyiben a képen szerepel valamilyen formában borospalack annak a Paulus borház kínálatában megtalálható tételnek kell lennie. 

A Játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Játékos saját maga is megjelenjen a fényképen.

Amennyiben a Játékos olyan pályázatot nyújt be, amin saját maga is megjelenik, úgy azzal önként és kifejezetten hozzájárulását adja a Játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához.

Egy Pályázatot nem lehet több alkalommal benyújtani a nyereményjáték során, a pályázatnak legalább az elrendezésében, hátterében, megjelenésében különböznie kell – ennek egyedi elbírálási jogát a Szervező a nyereményjáték során fenntartja.

A Játék keretében kizárólag jogtiszta tartalom felhasználásával készült, illetve más szerzői jogát nem sértő képek küldhetők be. A Szervező kizárja a felelősségét a beküldött képekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő szerzői jogi, továbbá egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.

Amennyiben a Pályázaton, Játékoson kívül más harmadik személy szerepel, úgy beküldő Játékos garantálja, hogy a Pályázaton szereplő személyek hozzájárulásukat adták Játékosnak, hogy a fényképet a [email protected] e-mail címre elküldje és azok a https://www.facebook.com/oldalra felkerüljenek. 

A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki a képet harmadik személy nevében tölti fel. A Játékkal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak.

A Játékos a pályázat beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályázata a promóció időtartama alatt és annak lezárultát követően időkorlát nélkül megjelenhessen a Szervező Facebook oldalán

A Játék időtartama és a nyeremények:

 

A fotópályázat időtartama: 2020. 06. 17 – 2020. 07. 31.

Képek beküldési határideje: 2020. 07. 31.

Szavazás: 2020.08.12 – 2020. 08.20

Eredményhirdetés 2020.08.21.

Nyeremények: A pályázatot beküldő Játékosok közül az 1., 2. és 3. helyezetteket jutalmazzuk ajándékkal.

I. helyezett: Főnyeremény: 50 palack Fresh&cooL  

II. helyezett: Üzemlátogatás borkóstolóval. 4 főre

III. Üzemlátogatás borkóstolóval 2 főre

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható. A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékos semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt nem tud fogadni.

Nyertesek kiválasztása és értesítése:

A játék időtartama alatt érvényes pályázatot beküldő játékosok fényképei feltöltésre kerülnek a Borháló hivatalos Facebook oldalára egy a „Nyári PAULUS Pillanatod” fotópályázat részére külön létrehozott mappába legkésőbb 2020.08.01-ig. A mappába felkerült fotók közül a 3 közönségkedvenc (1.,2. és 3. helyezettek) kerül díjazásra a 2020.08.12-2020.08.20 között kapott lájkok alapján.  Az eredményhirdetés időpontja: 2020.08. 21.

A Nyertesek nevét a kapott szavazatok összesítését követően Szervező Facebook  oldalán teszi közzé   (https://www.facebook.com/paulusmolnarborhaz/)  , illetve értesíti Nyerteseket e-mail címükön, melyről a pályázat beérkezett.

A nyertes kiértesítését és a nyeremény átvételének részleteit Szervező Nyertessel e-mail formájában egyezteti, Nyertes e-mail címén, melyről a pályázat beérkezett. A nyertes, nevének közzétételét/kiértesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles visszajelezni a nyeremény személyes átvételét illetően e-mail formájában. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti.

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát minden további értesítés nélkül elveszti. 

Nyertes nem jogosult továbbá Nyeremény átvételére, ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; ha a Nyertes nem a saját fotójával vett részt a Játékban; ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti; továbbá ha a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik. 

Értesítés, nyeremények átvétele

A Nyereményt Nyertes személyesen, az előzetes e-mail üzenetben történt egyeztetést követően a Borházban, vagy futárszolgálattól veheti át.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE:

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és feldolgozó az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje, feldolgozza: 

Kezelt adat típusa:

név,

pályázat,

e-mail cím,

nyertes pályázat (forrás: e-mail) 

 

Adatkezelés célja:

Játékos azonosítása

Játékban való részvétel

Nyeremény átvétele

Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Nyertesek közzététele

 

Adatkezelés időtartama: A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a pályázatokat. 

A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát a Szervező a nyeremény átadását megelőzően – személyazonosító igazolvány alapján- leellenőrizze.

A Játékban résztvevők a Játékban történő részvételi feltételek teljesítésével kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – a Játék működtetése során, valamint a Játékkal összefüggésben felhasználhassa.

A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a kiértesítő üzenetben történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyerteseit megállapítsa és értesítse. 

Nyertesség esetén a nyertes nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a https://www.facebook.com hozza nyilvánosságra.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az [email protected]

e-mail címen. Ezenkívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

A Játékos tudomásul veszi, hogy az adott Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átvétele előtt kérelmezi.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem Szervező részére történik.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és oldal technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.